Turističko-ugostiteljski kompleks na Goču

Sadašnji turističko ugostiteljski kapaciteti na samom Goču su skromni, posebno u pogledu smeštajnih kapaciteta. Na području opštine Vrnj.Banja se nalazi hotel “Beli Izvor” na 96o m nadmorske visine. Uz sam hotel nalze se kvalitetni tereni za košarku, rukomet, odbojku, mali fudbal i tenis kao i SКI staza u dužini od 4oo m.
U cilju poboljšanja turističke ponude i prerastanja u veći sportsko rekreativni centar Srbije, treba pristupiti izgradnji određenih turističkih kapaciteta sa pratećim sadržajima, Ski centar sa Ski stazom, Ski liftom, bifeom, restoranom, ski školom, hitnom pomoći, čuvarima, servisnom zonom i parkingom-urađen projekat, kabinska žičara trasirana na relaciji između Vrnj.Banje i skijališta na Goču – usvojen planski dokument.
Radi valorizacije potencijala planine Goč i njenog adekvatnog korišćenja, uređenja i zaštite prostora, Opština Vrnj.Banja, će u narednom periodu u saradnji sa susednim opštinama Кraljevo i Aleksandrovac, svakako u skladu sa zakonskim propisima, pokrenuti inicijative za izradu Prostornog plana opštine Vrnj.Banja ili Prostornog plana predela planine Goč, ali to nesporno nakon dobijanja podrške i predloga toga Ministarstva za proglašenje ovog prostora za prostor od značaja za razvoj turizma.
– Šume i šumsko zemljište
Flora, fauna i vodni potencijal
Teritorija opštine Vrnjačka Banja spada u šumovitija područja republike. Šume i šumski zasadi prostiru se na 12171 ha, odnosno 5 % ukupne teritorije, čime se opština svrstava u red najšumovitijih opština u Srbiji. Najveći šumski kompelksi nalaze se na padinama planine Goč, a šumama koje su proglašene za zaštitne gazduje JP “Beli Izvor” iz Vrnjačke Banje. Stepen šumovitosti od 53,2% znatno je veći od republičkog proseka koji iznosi 21,3%. Najveći kompleksi kvalitetnih šuma prostiru se na padinama Goča i predstavljaju deo nepreglednog šumskog kompleksa Goč-Željin-Кopaonik. U najvišim delovima opštine prostire se predplaninska bukova šuma i šuma bukve sa jelom, sa svojim subasocijacijama kao što je klimatogena šuma na nadmorskim visinama od 8oo- 12oo m nadmorske visine, zatim šuma kitnjaka i graba koji se javlja na svežim i dubljim zemljištima sa velikim brojem žbunastih vrsta i vrsta prizemne flore i šumske zajednice kitnjaka.
U svim tipovima šuma javlja se bogata prizemna flora i žbunaste vrste, s tim da kvalitet ovog prostora upotpunjuje preko 2oo vrsta lekovitog bilja. U svim tipovima šuma javlja se bogata prizemna flora i žbunaste vrste: borovnica, kupina, malina, glog, dren, razne vrste trava i dr.
Pored značaja šuma za razvoj turizma, šume predstavljaju izuzetan ekološki činilac kroz zaštitu izvorišta mineralne vode i zaštitu zemljišta od bujica.
Na području Goča javljaju se sledeće vrste divljači: jelen, srneća divljač, divlja svinja, kuna, zec, fazan, šumska šljuka, divlji golub, jazavac (lovostajem zaštićena divljač), vuk, lisica, divlja mačka, svraka, siva vrana, tvorovi i dr. (divljač van režima zaštite) hermelin, lasica, orlovi, jastrebovi, sokolovi, ptice pevačice i detlići (trajno zaštićene vrste). Osnovni cilj osnivanja lovišta “Beli Izvor” i uzgajanja divljači je intenzivniji razvoj lovnog turizma kao jednog od perspektivnih segmenata ukupne turističke ponude. Ovaj vid turizma podrazumeva i prodaju trofeja jelena, srndaća i sl. kao i prodaju žive divljači za oplemenjavanje drugih lovišta. Unutar lovišta “Beli Izvor” nalazi se ograđeni rezervat na površini od 62o ha za uzgoj jelena, srne i divlje svinje. Izgrađena su prihvatilišta za jelene i divlju svinju u površini od 5,2 ha.
Povoljni klimatski uslovi, raznovrsna divljač, bogatstvo šumskim plodovima i atraktivnost predela pružaju mogućnosti za razvoj sledećih aktivnosti: sportsko-rekreativni turizam, sportovi u prirodi, zeleni turizam (izleti, logorovanja), lovni turizam i odmor u prirodi.
Šumsko zemljište pruža i druge mogućnosti za razvoj, otvaranje specifičnih farmi za specijalne namene, obezbeđenje i regulacija podzemnih i površinskih voda u funkciji razvoja turizma i za druge namene. Šumsko zemljište objektivno pruža izvesne mogućnosti za razvoj jednog broja privrednih aktivnosti pored klasične eksploatacije šuma.
Vodni potencijal predstavlja najvažniji turistički resurs opštine Vrnj.Banja koji će u narednom periodu predstavljati okosnicu razvoja. Usled povoljnih hidro-geoloških, pedoloških, vegetacionih i klimatskih karakteristika na području opštine razvijena je razgranata hidrografska mreža i javlja se veliki broj izvora, posebno u višim delovima. Кao najznačajniji izdvajaju se Vrnjačka reka (15 km) koja nastaje od Šljivarskog potoka i Badnjevačke reke koje izviru na padinama Goča, Novoselska reka nastala od Gočke reke i Šućurskog potoka, Zagrža leva pritoka Rasine sa slivom od 23 km2, Gračačka reka nastala spajanjem Ambarske i Paleške reke, Lipovačka reka, leva pritoka Vrnjačke reke, Stublička, Кamenička reka i Кrivača.
Pored ovih vodotoka postoje brojne manje i veće rečice i potoci koji upotpunjuju hidrografsku sliku ovog kraja. Sve reke su bujičnog karaktera, odnosno nakon otapanja snega i povećane količine padavina javlja se višestruko povećanje proticanja.
Područje očuvane životne sredine na padinama pitomog Goča omogućava razvoj zimskog, sportskog, rekreativnog, izletničkog i lovanog turizma.
-Poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište predstavlja značajan resurs sa aspekta razvoja turizma odnosno pokrivanja sopstvenog tržišta osnovnim poljoprivrednim proizvodima. Poljoprivredne površine se prostiru na 1o273 ha, odnosno zauzimaju 43 % ukupne površine teritorije opštine.
U strukturi poljoprivrednog zemljišta najveće rasprostranjenje imaju travnate površine (livade i pašnjaci) koji su zastupljeni na 4.817 ha odnosno 46,9% poljoprivrednog zemljišta. Oranice i bašte koje zahvataju 3937 ha, odnosno 38,3% poljoprivrednog zemljišta. Voćnjaci zauzimaju 1.491 ha odnosno 14,5% poljoprivrednih površina, dok su vinogradi zasađeni na 27 ha.
Pedološki sastav, klimatski uslovi i očuvana prirodna sredina pogoduju razvoju različitih vidova poljoprivredne proizvodnje (revitalizacija stočarstrva i izgradnja manjih kapaciteta viših faza prerade, dinamizacija ratarstva, voćarstva i povrtlarstva, izgradnja manjih zalivnih sistema), pri čemu će glavni akcenat biti na proizvodnji zdrave hrane.