Vikend naselja

Da bi se šumski kompleksi na Goču šire uključiji u turističku ponudu, neophodno je da Ustanova Turističko-sportski centar iz Vrnjačka Banje u saradnji sa opštinskim organima i JP “Beli Izvor” sagledaju mogućnosti valorizacije šumskog područja i odrede lokacije kako bi se stvorili uslovi za izgradnju turističke infra-strukture na tim prostorima – izgradnja vikend naselja, u cilju pripreme što veće turističke ponude sa uređenjem prostora na proplancima odnosno vidikovcima za izletnički boravak turista.
Izgradnjom vikend naselja zaustavilo bi se dalje rasipanje prostora, organizacije i korišćenja prostora sa aspekta razvoja turizma, a u svakom slučaju doprinelo stvaranju realnih uslova za podizanje nivoa turističke usluge na ovaj način.